O nas

Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu to samorządowa instytucja, do zadań której należy przede wszystkim upowszechnianie i zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie czytelnictwa, oświaty oraz szeroko pojętej działalności kulturalnej, a także propagowanie aktywnego w niej uczestnictwa. Powstało 1 stycznia 2017 roku w ramach realizacji Uchwały nr XVIII/196/2016 Rady Gminy Krasnopol z dnia 12 grudnia 2016 r., w której szczegółowo określono jego zadania i statut (http://bip.krasnopol.pl/index.php?id=357&a=1700&n_id=856).

Do najważniejszych celów Centrum należy ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego Gminy Krasnopol oraz jej promocja na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim.  Ponadto jako jednostka samorządowa, we współpracy z innymi instytucjami gminnymi, Centrum odpowiedzialne jest za organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych, spotkań autorskich oraz koncertów. Istotnym elementem jego działalności ma być również wsparcie rozwoju artystycznie uzdolnionej młodzieży zamieszkującej teren gminy, podobnie jak i lokalnych twórców szeroko rozumianej sztuki i kultury (ze szczególnym naciskiem na artystów ludowych, przedstawicieli tzw. „ginących” zawodów oraz rzemiosła artystycznego), a także dokumentacja ich osiągnięć i dorobku, archiwizacja, jak też prezentacja w przestrzeni publicznej, czy to za pośrednictwem mediów, czy też występów lub wystaw. Oferta i zasoby Centrum powinny być ogólnie dostępne dla wszystkich mieszkańców, jak również dostosowane do ich potrzeb oraz postulatów. Z tego powodu zajęcia edukacyjne w nim organizowane adresowane są nie tylko do dzieci i młodzieży, ale również osób dorosłych.

Innym ważnym zadaniem Centrum jest upowszechnianie czytelnictwa i wiedzy poprzez opiekę nad zebranymi materiałami bibliotecznymi, ich opracowywanie i udostępnianie, jak też udzielanie fachowej pomocy w ich wykorzystaniu, a także informowanie o zbiorach własnych innych bibliotek, muzeów, archiwów państwowych oraz ośrodków informacji naukowej. Należy też podkreślić, że Centrum posiada wypożyczalnię i czytelnię, gdzie znajdują się dodatkowo stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, z których nieodpłatnie może skorzystać każdy mieszkaniec gminy.

Do dodatkowych elementów (choć nie mniej istotnych) działalności Centrum należy zaliczyć zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-sportowych lokalnej społeczności, przy szczególnym uwzględnieniu dzieci i młodzieży oraz osób starszych. W tym zakresie organizowane są turnieje i zajęcia sportowe, dostępna jest w pełni wyposażona siłownia, prowadzone są szkolenia i warsztaty, których zadaniem jest upowszechnianie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia.