RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

GMINNEGO CENTRUM CZYTELNICTWA I KULTURY W KRASNOPOLU

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu z siedzibą w Krasnopolu (16-503) przy ul. 1 Maja 1,

telefon: 87 5164033, e-mail: gminne.centrum@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Zbigniew Walicki rodo@optinex.pl

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) wykonania zadań Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu i innych prawnych obowiązków, w tym umownych (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe itp., itd.) w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych;

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

  2. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:

a) przez czas wykonania zadań Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub

b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub

c) przez czas, w którym Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych;

  1. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych;

  2. Zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:

a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,

b) prawo sprostowania Państwa danych osobowych,

c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

e) prawo przenoszenia danych,

f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.


Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu